Najnowsze komentarze
 
2016-10-26 17:05
Roki123 do wpisu:
Wzór odowłania - zaniżony uszczerbek na zdrowiu
Witam mam podobną sytuację na skutek omdlenia jak się dalej potyczyła twoja sytuacja Ziomek?
 
2016-09-20 21:05
Ziomek do wpisu:
Wzór odowłania - zaniżony uszczerbek na zdrowiu
Ja mam inny problem. Jestem uczniem,ale doznałem poważnego urazu na skutek omdlenia, które[...]
 
2016-08-24 08:25
jarekg3 do wpisu:
Wzór odowłania - zaniżony uszczerbek na zdrowiu
Ten wzór to jak światełko w tunelu.człowiek czasami walcząc z urzędami, instytucjami itp.,nie[...]


O mnie


Kategorie Bloga


Moje linkiodszkodowania powypadkowe

odszkodowanie

2007-11-10 14:47
 Oceń wpis
   
Z tytułu odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń wypłaca
odszkodowanie w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody (art.14 Ustawy).
Ustawa stanowi dalej, że jeżeli wyjaśnienie w powyższym 30 - dniowym
terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności
zakładu ubezpieczeń okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być
wypłacone w ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Wypłata
odszkodowania następuje w terminie 14 dni od daty, gdy przy
zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. W przypadku zakładu ubezpieczeń należytą staranność określa
się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności
(art.355§2 k.c.). Zakład ubezpieczeń jako profesjonalista powinien
działać szybko i starannie. Ponadto przepis dotyczący terminu 14 -
dniowego stanowi wyjątek w stosunku do podstawowego terminu 30
dni, dlatego też może on być stosowany w wyjątkowych sytuacjach.
Termin ostateczny, w którym zakład ubezpieczeń powinien
wypłacić odszkodowanie wynosi 90 dni, chyba że ustalenie
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest uzależnione od toczącego
się postępowania karnego lub cywilnego.
Jeżeli w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody zakład ubezpieczeń
nie może spełnić roszczenia, to jest on zobowiązany powiadomić na
piśmie uprawnionego do odszkodowania o przyczynach niemożności
zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o
przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska.
Zawsze jednak, zakład ubezpieczeń powinien wypłacić w ciągu 30
dni od zgłoszenia szkody tzw. bezsporną kwotę. Tę część świadczenia
stanowi kwota odszkodowania, co do której nie istnieje wątpliwość, iż
jest ona należna poszkodowanemu.
Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej
wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń
informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem, wskazując
okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub
częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również przyczyny, dla
których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym
podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno też zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia
roszczeń na drodze sądowej.
Przepis art.14 Ustawy o terminie wypłaty odszkodowania jest
przepisem bezwzględnie obowiązującym i nie może być zmieniony
umową stron. Niestety, zakłady ubezpieczeń nie dotrzymują powyższego
terminu. Jeżeli wypłata odszkodowania przedłuża się a zakład
ubezpieczeń nie udowodni, że podejmował wszystkie niezbędne
działania w terminie to zobowiązany będzie do zapłaty odsetek za
zwłokę. Zakład ubezpieczeń chcąc uwolnić się od płacenia odsetek musi
udowodnić, że dołożył należytej staranności przy prowadzeniu
postępowania likwidacyjnego i że nie wypłacił odszkodowania w
ustawowym terminie 30 dni wskutek okoliczności, za które
odpowiedzialności nie ponosi.
W uchwale z dnia 9.06.1995 r.15 SN wskazuje od jakiego
momentu należy liczyć odsetki za zwłokę w wypłacie odszkodowania:
Zakład ubezpieczeń odpowiadający za sprawcę wypadku
komunikacyjnego z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
dopuszcza się zwłoki, jeżeli nie spełnia świadczenia na rzecz
poszkodowanego w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania
zawiadomienia o wypadku. Jeżeli poszkodowany wezwał wcześniej
sprawcę wypadku do zapłaty odszkodowania, który jednak świadczenia
nie spełnił, wówczas zakład ubezpieczeń dopuszcza się zwłoki od daty
tego wezwania. Zgodnie z uchwałą SN16: Ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy i kierowców pojazdów mechanicznych za szkody
powstałe w związku z ruchem tych pojazdów obejmuje również
odpowiedzialność ubezpieczonych z tytułu odsetek za opóźnienie
świadczenia.
Zapłat odsetek jest jedyną „karą” dla zakładu ubezpieczeń.
Dlatego żeby nie mieć kłopotów z uzyskaniem odsetek należy już w
pierwszym piśmie roszczeniowym kwotowo określić swoje roszczenia,
bo jak wskazuje SN w swoim orzeczeniu17: Świadczenia odsetkowe
zakładu ubezpieczeń są terminowe. Zakład nie pozostaje jednak w
opóźnieniu co do kwot nieobjętych „jego decyzją”, jeżeli poszkodowany
po jej otrzymaniu lub wcześniej nie określił kwotowo swego roszczenia.
Zakłady ubezpieczeń często zwlekają z wypłatą odszkodowania
uzasadniając to potrzebą oczekiwania na wynik postępowania karnego
lub cywilnego. Według Sądu Apelacyjnego w Poznaniu18 uzależnienie
ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń od wyjaśnienia
okoliczności dotyczących kwestii, czy posiadacz lub kierowca pojazdu
mechanicznego są zobowiązani na podstawie art.435 czy 436 k.c. do
zapłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną tym pojazdem, nie
oznacza, że za takie „wyjaśnienie” może być uznany tylko wyrok sądu, i
to karny, skazujący. żaden przepis prawa z zakresu ubezpieczeń
komunikacyjnych nie utożsamia kwestii wyjaśnienia okoliczności
koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i
wysokości świadczenia z koniecznością wyczekiwania na opinię
biegłego sądowego lub wyrok sądowy. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wyjaśnienie powyższych okoliczności nastąpiło w drodze tzw. likwidacji
szkody przeprowadzonej przez organy zakładu ubezpieczeń. Celem
bowiem postępowania likwidacyjnego jest m.in. ustalenie wysokości
szkody i świadczenia zakładu ubezpieczeń. To właśnie w postępowaniu
likwidacyjnym powinno nastąpić ustalenie wysokości odszkodowania, a
rolą sądu w ewentualnym procesie jest kontrola prawidłowości ustalenia
Podobnie Sn w swoim orzeczeniu z dnia 10.01.2000 r.19, w którym
stwierdza: Przepis art.817§2 k.c. nie upoważnia ubezpieczyciela do
zaniechania prowadzenia postępowania likwidacyjnego do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania karnego dotyczącego
wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył kierowca mający
ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną.
Poszkodowany może dochodzić swoich roszczeń od zakładu
ubezpieczeń od razu na drodze sądowej. Nie ma obowiązku przed
wytoczeniem powództwa zgłoszenia roszczenia zakładowi ubezpieczeń,
ani oczekiwania na zakończenie postępowania likwidacyjnego. Lepiej
jednak próbować uzyskać choćby część należnego odszkodowania
(zakłady ubezpieczeń zaniżają wysokość należnego odszkodowania), a
ewentualnie później wystąpić na drogę procesu cywilnego.
W przypadku, gdy poszkodowany dochodzi roszczeń od
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego odpowiedzialność za
zwłokę w spełnieniu świadczenia ponoszą odpowiednio Fundusz i
zakład ubezpieczeń (poprzez który poszkodowany zgłosił roszczenie), każdy w swoim zakresie (art.109 ust.3 Ustawy o ubezpieczeniach
obowiązkowych…).
 
15 Uchwała SN z dn. 9.06.1995 r., III CZP 69/95, OSNC 1995/10, poz. 144.
16 Uchwała SN z dn. 31.03.1992 r., III CZP 12/92, Wokanda 1992/6, poz. 6.
17 Orzeczenie SN z dn. 6.07.1999 r., III CKN 315/98, OSNC 2000/2, poz. 31.
18 Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dn. 8.01.1997 r., I ACa 52/96.
19 Orzeczenie SN z dn. 10.01.2000 r., III CKN 1105/99, OSNC 2000/7-8, poz. 134.
 
Tagi: termin, odszkodowanie
kategoria: odszkodowania