Najnowsze komentarze
 
2016-10-26 17:05
Roki123 do wpisu:
Wzór odowłania - zaniżony uszczerbek na zdrowiu
Witam mam podobną sytuację na skutek omdlenia jak się dalej potyczyła twoja sytuacja Ziomek?
 
2016-09-20 21:05
Ziomek do wpisu:
Wzór odowłania - zaniżony uszczerbek na zdrowiu
Ja mam inny problem. Jestem uczniem,ale doznałem poważnego urazu na skutek omdlenia, które[...]
 
2016-08-24 08:25
jarekg3 do wpisu:
Wzór odowłania - zaniżony uszczerbek na zdrowiu
Ten wzór to jak światełko w tunelu.człowiek czasami walcząc z urzędami, instytucjami itp.,nie[...]


O mnie


Kategorie Bloga


Moje linkiodszkodowania powypadkowe

odszkodowanie

2009-02-22 14:00
 Oceń wpis
   

 

 

Zgodnie z art. 446 § 1 k.c. zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł, jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego. Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu zmarłego należy się według ustawy temu, kto je poniósł, niezależnie od tego, czy jest spadkobiercą poszkodowanego.
            Przeważnie osobom uprawnionym do zwrotu kosztów pogrzeby przysługuje też zasiłek pogrzebowy przewidziany w art. 77 ustawy z 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym, w praktyce zakładów ubezpieczeń występują rozbieżności - niektóre z nich, zwracając koszty pogrzebu z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego, odliczają od nich zasiłek pogrzebowy z ZUS, inne nie.
            Przyczyną niejednolitej praktyki firm ubezpieczeniowych są rozbieżności w orzecznictwie sądowym, zwłaszcza sądów niższych instancji. W starszych orzeczeniach Sąd Najwyższy wskazuje, że jeśli osoba domagająca się na podstawie art. 446 § 1 k. c. zwrotu kosztów pogrzebu otrzymała zasiłek pogrzebowy, to nie może ona domagać tych kosztów w takim zakresie, w jakim koszty te zostały pokryte zasiłkiem, bowiem do wysokości otrzymanego zasiłku pogrzebowego szkoda w postaci kosztów pogrzebu została naprawiona (tak SN w wyroku z dnia 23.10.1973 r., II CR 549/73, niepubl.). Podobne stanowisko wyraża wyrok z dnia 25.08.1975 r., II CR 419/75, OSNCP 1976/7-8/169: „Zasiłek pogrzebowy wypłacony rodzinie osoby zmarłej wskutek wypadku komunikacyjnego podlega zaliczeniu przy zwrocie przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń poniesionych kosztów pogrzebu”.
            Z kolei nowsze orzeczenia SN przyjmują odmienne stanowisko i nie zaliczają zasiłku pogrzebowego na poczet odszkodowania z tytułu zwrotu koszów pogrzebu. I tak np. w wyroku z dnia 03.06.1980 r., II CR 148/80, OSNCP 1981, nr 2-3, poz.207, SN stwierdza:       „odprawa pośmiertna nie podlega zaliczeniu na poczet świadczenia przysługującego poszkodowanemu z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego”. Podobne stanowisko SN przyjął w uchwale z dnia 27.03.1981 r., III CZP 6/81, OSNCP 1981, nr 10, poz.183 SN wskazuje: „zasiłek pogrzebowy przewidziany w art.36 pkt 1 ustawy z dnia 17.12.1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wypłacony osobom określonym w art. 33 ust.1 wymienionej ustawy, w szczególności dzieciom, w związku ze śmiercią pracownika, nie podlega zaliczeniu na poczet należnego od Państwowego Zakładu Ubezpieczeńodszkodowania z tytułu poniesionych kosztów pogrzebu.”
            Wątpliwości odnośnie tego, czy zasiłek pogrzebowy podlega zaliczeniu na poczet należnego odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów pogrzebu czy też nie, ma rozstrzygnąć ma Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Cywilnej. Zdecydował o tym w postanowieniu z 10 października 2008 r. skład siedmiu sędziów rozpatrujących pytanie prawne Rzecznika Ubezpieczonych. Uznał on, że odpowiedzi na to pytanie powinni udzielić sędziowie Izby Cywilnej w pełnym składzie. W myśl art. 61 § 2 ustawy z 2002 r. o Sądzie Najwyższym, skład siedmiu sędziów rozpatrujący zagadnienie prawne może podjąć decyzję o przedstawieniu go składowi całej izby, jeśli uzasadnia to znaczenie dla praktyki albo powaga występujących wątpliwości.