Najnowsze komentarze
 
2016-10-26 17:05
Roki123 do wpisu:
Wzór odowłania - zaniżony uszczerbek na zdrowiu
Witam mam podobną sytuację na skutek omdlenia jak się dalej potyczyła twoja sytuacja Ziomek?
 
2016-09-20 21:05
Ziomek do wpisu:
Wzór odowłania - zaniżony uszczerbek na zdrowiu
Ja mam inny problem. Jestem uczniem,ale doznałem poważnego urazu na skutek omdlenia, które[...]
 
2016-08-24 08:25
jarekg3 do wpisu:
Wzór odowłania - zaniżony uszczerbek na zdrowiu
Ten wzór to jak światełko w tunelu.człowiek czasami walcząc z urzędami, instytucjami itp.,nie[...]


O mnie


Kategorie Bloga


Moje linkiodszkodowania powypadkowe

odszkodowanie

2008-12-29 12:17
 Oceń wpis
   

 

W celu prawidłowego zgłoszenia szkody i przyśpieszenia postępowania likwidacyjnego, w przypadku szkody na osobie należy dołączyć kompletną dokumentację medyczną, tj. nie tylko karty informacyjne leczenia szpitalnego, które szpital wydaje „z urzędu”, ale także historie choroby.
            Jednak często szpitale odmawiają wydania historii choroby i informują poszkodowanych, że historię choroby mogą wydać tylko zakładowi ubezpieczeń.
            Jest to postępowanie bezprawne. Otóż zgodnie z art.18 pkt. 3 Ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej, Zakład udostępnia dokumentację medyczną w pierwszej kolejności pacjentowi (ppkt.1). Dopiero w ppkt.6 Ustawa wymienia zakład ubezpieczeń jako podmiot uprawniony do żądania powyższego dokumentu. Zatem, w pierwszej kolejności to pacjent ma prawo żądać wydania powyższej dokumentacji a zakład opieki zdrowotnej obowiązek jej wydania. Szpital odmawiając wydania historii choroby naraża poszkodowanego na dalszą szkodę, gdyż uniemożliwia mu dochodzenie odszkodowania.
Przecież nie jest w interesie zakładu ubezpieczeń, który jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania ubieganie się o dokumentację i udowadnianie szkody. Zgodnie z art.6 k.c. obowiązek wykazania szkody i jej wielkości spoczywa na poszkodowanym.
Tak więc, zgodnie z Ustawą o Zakładach Opieki Zdrowotnej szpital, na żądanie pacjenta ma obowiązek udostępnić mu całą dokumentacje medyczną.
 
 
 
Tagi: odszkodowania, odszkodowanie


2008-12-17 14:24
 Oceń wpis
   

Dnia 3 sierpnia 2008 r. weszła w życie zmiana do kodeksu cywilnego, przewidująca możliwość przyznania najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Zakłady ubezpieczeń zwlekają jednak z wypłatą zadośćuczynienia, gdyż nie wiedzą jakie kwoty wypłacać. Zgodnie z art. z art.14 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Ustawa stanowi dalej, że jeżeli wyjaśnienie w powyższym 30-dniowym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. W tym miejscu ustawodawca wprowadza zapis, iż wypłata odszkodowania następuje w terminie 14 dni od daty, gdy przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Wyjaśnianiu powyższych okoliczności powinna służyć przede wszystkim tzw. likwidacja szkody przeprowadzona przez organy zakładu ubezpieczeń. Ponadto, zarówno w kodeksie cywilnym jak i w ustawie o OC przepis dotyczący terminu 14-dniowego stanowi wyjątek w stosunku do podstawowego terminu 30 dni - wyjątkowy charakter tego przepisu nie dopuszcza jego rozszerzającej interpretacji, może on być stosowany w wyjątkowych sytuacjach. Dalej art.14 Ustawy mówi: „w terminie, o którym mowa w ust.1 (czyli 30 dni) zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania. Zwlekanie z wypłatą zadośćuczynienia z tego powodu, że zakład nie wie ile zapłacić jest bezprawne. Nie wyobrażam sobie decyzji z takim uzasadnieniem. W przypadku niewypłacenia przez zakład ubezpieczeń odszkodowania w ustawowym terminie, należy powiadomić organ nadzoru (Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych), który zgodnie z art.14 ustęp 3a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK stosuje wobec zakładu ubezpieczeń środki nadzorcze (kary pieniężne). Przecież nie do przyjęcia jest zwlekanie z wypłata zadośćuczynienia do czasu, gdy zapadną pierwsze orzeczenia sądów w podobnych sprawach i ukształtowane zostaną kwoty zadośćuczynienia. Jeżeli nawet zakłady ubezpieczeń nie wiedzą ile płacić, to bezsporną kwotę zadośćuczynienia mają obowiązek zapłacić w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Tagi: śmierć, odszkodowanie, zadośćuczynienie, 446
kategoria: odszkodowania